Algemene voorwaarden SocialERP B.V.

   

  Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SocialERP B.V. (hierna: “SocialERP”) goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de klant levert.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van inkoop-of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. SocialERP en de klant treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SocialERP verstrekte gegevens waarop SocialERP zijn aanbieding heeft gebaseerd, met uitzondering van evidente typefouten. 

Artikel 3 Prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen. Alle door SocialERP kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s en de klant dient in euro’s te betalen.
 2. Aan een door SocialERP afgegeven prijs voor calculatie of begroting kan de klant geen rechten ontlenen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door de klant kenbaar gemaakt budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Bestaat de klant volgens de overeenkomst uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, dan is elk van die (rechts)personen tegenover de SocialERP hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst. 
 4. Met betrekking tot de door SocialERP verrichte prestaties en de daarvoor door de klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van SocialERP volledig bewijs op, onverminderd het recht van de klant tot het leveren van tegenbewijs.
 5. SocialERP mag periodiek en schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aanpassen.
 6. Partijen leggen in de overeenkomst de data vast waarop SocialERP de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de klant in rekening brengt. Verschuldigde bedragen worden door de klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. De klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 7. Betaalt de klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is de klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Blijft de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan kan SocialERP de vordering uit handen geven en is de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot vergoeding van alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van SocialERP onverlet.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid

 1. De klant en SocialERP dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. 
 2. De klant erkent dat de door of via SocialERP ter beschikking gestelde programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van SocialERP, zijn toeleverancier of de producent van de programmatuur bevat.

 Artikel 5 Privacy en gegevensverwerking

 1. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van SocialERP relevant is, zal de klant SocialERP desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop de klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. 
 2. De klant vrijwaart SocialERP voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt waarvoor de klant op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan SocialERP toerekenbaar zijn.
 3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens, die met gebruikmaking van een dienst van SocialERP door de klant worden verwerkt, ligt bij de klant. De klant staat er tegenover SocialERP voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De klant vrijwaart SocialERP tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien SocialERP op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van de klant, zijn medewerkers of gebruikers, kunnen alle daaraan verbonden kosten aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Retentierecht

 1. SocialERP kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de klant alle aan SocialERP verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 7 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd voor, geleverd aan of gebruikt door de klant, gaat over op de klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of een hulppersoon van de klant zijn gebracht.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, databanken, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij SocialERP, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en op grond van dwingend recht zijn toegekend. Een aan de klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 2. Indien SocialERP bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor de klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, knowhow of andere werken of materialen, over zal gaan op de klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van SocialERP niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. SocialERP heeft tevens het recht de algemene beginselen, ideeën en programmeertalen welke gebruikt zijn voor het vervaardigen, dan wel aan de ontwikkeling ten grondslag liggen, van enig werk zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van SocialERP aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de klant zijn of worden gedaan.
 3. De klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
 4. SocialERP vrijwaart de klant tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat door SocialERP zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat de klant SocialERP onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan SocialERP. De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan SocialERP verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan SocialERP ter beschikking gestelde werken of materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de klant zonder schriftelijke toestemming van SocialERP in de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere werken of materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door SocialERP zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van SocialERP een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal SocialERP, indien mogelijk, zorg dragen dat de klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van SocialERP wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten. 
 5. De klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan SocialERP van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen, en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie, waaronder het beschikken over de juiste licenties. De klant vrijwaart SocialERP tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 6. SocialERP is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen.
 7. SocialERP is gerechtigd beeldmerk, logo of naam van de klant te gebruiken in zijn externe communicatie.

Artikel 9 Uitvoering diensten

 1. SocialERP zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van SocialERP worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst SocialERP uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven. 
 2. SocialERP is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs-of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SocialERP.
 3. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is SocialERP steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.
 4. SocialERP is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van de klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, worden de desbetreffende werkzaamheden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van SocialERP. 

Artikel 10 Informatie- en overige medewerkingsverplichtingen

 1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie-en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. De klant zal steeds tijdig alle redelijke medewerking verlenen.
 2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SocialERP verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door de klant verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor SocialERP kenbare onjuistheden bevatten, zal SocialERP hierover navraag doen bij de klant.
 3. In verband met de continuïteit zal de klant een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van SocialERP als zodanig fungeren. Contactpersonen van de klant zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door de klant gewenste doelstellingen.
 4. De klant draagt het risico van de selectie van de door SocialERP te leveren zaken, goederen en/of diensten. De klant neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen aan de prestatie juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor SocialERP niet bindend, behoudens indien door SocialERP uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 5. Indien de klant bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van SocialERP op locatie van de klant werkzaamheden verrichten, draagt de klant tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. SocialERP is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SocialERP. 
 6. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. De klant vrijwaart SocialERP voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van SocialERP, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. De klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis-, informatie-en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door SocialERP ingezette medewerkers kenbaar maken. 
 7. De klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door SocialERP geleverde producten en/of verrichte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. De klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers.
 8. De klant zal zelf zorgdragen voor de benodigde apparatuur, infrastructuur en ondersteunende programmatuur en de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en up-to-date houden en de door de klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. 

Artikel 11 Termijnen

 1. SocialERP spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door SocialERP genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden SocialERP niet en hebben steeds een indicatief karakter.
 2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen SocialERP en de klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 3. In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt SocialERP wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de klant SocialERP een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat SocialERP in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 4. Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is SocialERP gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. SocialERP is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 Ontbinding en vernietiging van de overeenkomst

 1. Het recht van de klant om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of vernietigen is hierbij uitgesloten. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid van SocialERP

 1. De totale aansprakelijkheid van SocialERP wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de klant overeengekomen garantie-of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt.
 2. Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van SocialERP voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 25.000 (vijfentwintigduizend euro) bedragen. 
 3. Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan SocialERP voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan SocialERP voorgeschreven toeleverancier is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van SocialERP verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 
 4. Tenzij nakoming door de SocialERP blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van SocialERP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de klant SocialERP onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en SocialERP ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat SocialERP in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SocialERP meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SocialERP vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering. 
 6. De klant vrijwaart SocialERP voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door SocialERP geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. 
 7. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan SocialERP en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 

Artikel 14 Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van SocialERP wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van SocialERP, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers  die door de klant aan SocialERP zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de klant aan SocialERP is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk-of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) (cyber)crime, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme en (viii) algemene vervoersproblemen.

Artikel 15 Wijziging en meerwerk

 1. Indien SocialERP op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van SocialERP. SocialERP is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 
 2. De klant realiseert zich dat wijzigingen en meerwerk (kunnen) leiden tot het verschuiven van (leverings)termijnen en (oplever)data. Door SocialERP aangegeven nieuwe (leverings)termijnen en (oplever)data vervangen de eerdere.
 3. Voor zover voor de overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen, zal SocialERP de klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen SocialERP en de klant worden beheerst door Nederlands recht.
 2. De Rechtbank Oost-Brabant, Zittingsplaats 's-Hertogenbosch is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij een geschil binnen de absolute bevoegdheid van een Kamer voor Kantonzaken valt. 


Hoofdstuk 2: Ontwikkeling programmatuur en websites


Artikel 17 Specificaties en ontwikkeling van programmatuur en/of websites

 1. Ontwikkeling vindt steeds plaats op basis van een overeenkomst van opdracht. Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur en/of website aan SocialERP zijn verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur en/of website ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden. 
 2. SocialERP zal de programmatuur en/of website met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en - in voorkomend geval - met inachtneming van de met de klant schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan SocialERP verlangen dat de klant zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. 
 3. Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal SocialERP de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalen termijn na het aangaan van de overeenkomst aanvangen.
 4. Desgevraagd zal de klant SocialERP in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van de klant te verrichten. 
 5. In de prestatieverplichtingen van SocialERP voor de ontwikkeling van een website is niet begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘content management systeem’.
 6. Indien partijen overeenkomen dat SocialERP naast de ontwikkeling tevens opleiding, onderhoud en/of ondersteuning verleent en/of door SocialERP tevens een domeinnaam wordt aangevraagd, kan SocialERP verlangen dat de klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van SocialERP in rekening gebracht.

Artikel 18 Aflevering, installatie, beveiliging en acceptatie

 1. Tenzij SocialERP op grond van de overeenkomst de programmatuur en/of website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van de klant zal ‘hosten’, zal SocialERP de programmatuur en/of website op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan de klant afleveren dan wel online aan de klant voor aflevering beschikbaar stellen. 
 2. Over het algemeen zal de programmatuur ‘cloud-based’ zijn. De zorg voor een degelijke (informatie)beveiliging ligt volledig bij de klant. Voor (schade die het gevolg is van) beveiligingslekken is SocialERP nooit aansprakelijk. 
 3. De klant aanvaardt de programmatuur en/of website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’).

Artikel 19 Gebruiksrecht

 1. SocialERP stelt de in opdracht van de klant ontwikkelde programmatuur en/of website en de eventueel daarbij ontwikkelde gebruikersdocumentatie voor gebruik aan de klant ter beschikking.
 2. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan de klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval de klant gerechtigd zal zijn wijzigingen in de programmatuur aan te brengen. 
 3. SocialERP is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur en/of website benodigde hulpprogrammatuur en programma-of databibliotheken. 
 4. Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en ontwikkelkosten van door SocialERP specifiek voor de klant ontwikkelde programmatuur volledig en uitsluitend door de klant worden gedragen, gelden voor de klant geen beperkingen in het recht tot gebruik van de ter beschikking gestelde en door de klant betaalde programmatuur en/of website.

Artikel 20 Garantie

 1. SocialERP staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde programmatuur en/of website goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur en/of websites. SocialERP staat er evenmin voor in dat de programmatuur en/of website goed werken in samenhang met alle soorten apparatuur. 

Artikel 21 Onderhoud

 1. Indien overeengekomen verricht SocialERP onderhoud met betrekking tot de in de overeenkomst bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur en - uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen - het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur.
 2. De klant zal geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal SocialERP zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van SocialERP op de door SocialERP te bepalen wijze en termijn aan de klant ter beschikking worden gesteld. SocialERP is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. De klant zal zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. SocialERP is nimmer gehouden tot herstel van andere onvolkomenheden dan bedoeld in dit artikel. In het geval SocialERP bereid is herstelactiviteiten te verrichten ten aanzien van dergelijke andere onvolkomenheden, is SocialERP gerechtigd hiervoor een separate vergoeding in rekening te brengen. 
 3. Indien SocialERP het onderhoud online verricht, zal de klant tijdig zorg dragen voor een deugdelijke en adequaat beveiligde infrastructuur en netwerkfaciliteiten. 
 4. De klant zal alle door SocialERP verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur en het maken van een back-up van alle data.
 5. Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door SocialERP zelf aan de klant is geleverd, zal de klant, indien SocialERP dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-)documentatie van de programmatuur ter beschikking stellen. De klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. De klant verleent SocialERP het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud. 

Artikel 22 Nieuwe versies

Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van SocialERP. 

 1. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is SocialERP niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie. 
 2. SocialERP kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit de klant een nadere schriftelijke overeenkomst met SocialERP aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. 
 3. SocialERP kan van de klant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, webbrowser, programmatuur e.d.) aanpast als dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.
 
Hoofdstuk 3 Advisering 


Artikel 23 Uitvoering advies 

 1. SocialERP zal de adviesdiensten geheel zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder toezicht en leiding van de klant uitvoeren.
 2. SocialERP is niet gebonden aan een doorlooptijd van de opdracht omdat de doorloop van een opdracht op het gebied van advisering afhankelijk is van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die de klant verstrekt en de medewerking van de klant en relevante derden. 
 3. De dienstverlening van SocialERP wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van SocialERP. 
 4. Het gebruik dat de klant maakt van een door SocialERP afgegeven adviesrapport is steeds voor risico van de klant. De bewijslast dat (de wijze van) adviesdiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam SocialERP mag worden verwacht, berust geheel bij de klant, onverminderd het recht van SocialERP met alle middelen tegenbewijs te leveren.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SocialERP is de klant niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van SocialERP en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van SocialERP. De klant zal de adviezen of rapportages van SocialERP niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken. 

Artikel 24 Rapportage

 1. SocialERP zal de klant op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. De klant zal SocialERP schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor SocialERP van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor de klant aandacht wenst, prioriteitenstelling van de klant, beschikbaarheid van middelen en personeel van de klant en bijzondere of voor SocialERP mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. De klant zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door SocialERP verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van de klanten deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en SocialERP hiervan op de hoogte stellen. 

Hoofdstuk 4 Projectmanagement 


Artikel 25 Projectmanagement

 1. Wanneer beide partijen met een of meerdere door hen ingezette medewerkersdeelnemen in een project-of stuurgroep, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project-of stuurgroep is overeengekomen.
 2. Besluiten genomen in een project-of stuurgroep waaraan beide partijen deelnemen, binden SocialERP slechts indien de besluitvorming geschiedt conform hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien leverancier de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. SocialERP is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden of uit te voeren indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud en/of goede uitvoering van de overeenkomst.
 3. De klant staat ervoor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project-of stuurgroep, gerechtigd zijn voor de klant bindende besluiten te nemen